Obaly na mieru

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou ABRISO SK, s.r.o.

 

Podľa §19 a nasl.zákona č.18/2018 Z.z.o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov /ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“ v súlade s článkami č.13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č.95/46/ES/ /ďalej len ako „Nariadenie GDPR“/

Osobné údaje, ktoré od Vás vyžadujeme, využívame výhradne pre vnútornú potrebu v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv a objednávok , dopytov a neposkytujeme ich tretím stranám, či iným osobám.

Vaše osobné údaje sú u nás zabezpečené proti zneužitiu a bez prístupu tretej strany a nebudú sa komerčne využívať.

Kupujúci  v prípade, že je fyzickou osobou oznámi v objednávke a do ZD  predávajúcemu meno, priezvisko, adresu vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Kupujúci v prípade, že je právnická osoba  alebo živnostník oznámi v objednávke a do ZD predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu, PSČ, IČO,DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Zákazník odoslaním objednávky a dopytu, súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy, objednávky ,na základe obchodných podmienok určených predávajúcim.

Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.

 

Podmienky ochrany osobných údajov

Základné ustanovenie

 

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm.o/zákona č.18/2018 Z.z o  ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov / ďalej len“ Zákon“/ je ABRISO SK, s.r.o., Buzická 112, 044 71 Čečejovce

IČO:36607088, DIČ: 2022189598, zapísaný v OR okresný súd Košice I. oddiel s.r.o Vložka č.18105/V

/ďalej len“ prevádzkovateľ“/

 

 1. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:
  Meno: ABRISO SK, s.r.o.
  Adresa: Buzická 112, 044 71 Čečejovce
  e-mail: info.sk@abriso.com
 2. osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej fyzickej osobe napr.meno, priezvisko, adresa,lokalizačné údaje,sieťový identifikátor

 

Prenos údajov do tretích krajín

 

Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácii

 

Doba uchovávania osobných údajov

 

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností, vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov/po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu./
 2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov, prevádzkovateľ osobné údaje vymaže

 

Vaše práva

 

 1. Za podmienok stanovených v Zákone máte

– právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa §21 Zákona

– právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona,

– právo na výmaz osobných  údajov podľa § 23 Zákona

– právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov podľa §27 Zákona

– právo na prenositelnosť údajov podľa § 26 Zákona

– právo odvolať súhlas so spracovávaním osobných údajov písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. I týchto podmienok.

 

 1. Ďalej má právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade,že sa domnievate.že bolo porušené vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

Zabezpečenie osobných údajov

 

Aby boli Vaše osobné údaje u nás chránené, vykonali sme primerané technické bezpečnostné a organizačné opatrenia v súlade s požiadavkami a nariadeniami platnej legislatívy.Všetky vaše osobné údaje sú uložené na  zabezpečených dátových serveroch.

.

Záverečné ustanovenia

 

 1. Odoslaním objednávky, dopytu , potvrdzujete, že ste boli oboznámený/ná s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. Prevádzkovatelˇ je oprávnený tieto podmienky zmeniť .Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.

 

Súbory cookies

 

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy malé dátové súbory tzv.cookie.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25. 5. 2018

designed by Panavis & Panadela | contents ©2021 Penové obaly | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart